బ్రహ్మకడిగిన పాదమూ…

 ఏడుకొండలవాడా… వెంకటేశా!

బ్రహ్మే కడిగిన ఈ పాదాలని దర్శించాలన్నా,పూజ చేసుకొవలన్నా రాసి పెట్టుండలి….
ఆ వైకుంట మాధవుని దర్శనమైన, ప్రసాదమైన లభించాలంటె పూర్వ జన్మ లొ పుణ్యం చేసికొనుండాలి…ఏమంటారు

బ్రహ్మకడిగిన పాదమూ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: