సినిమ అనుభవం!

సినిమాకు వెళ్ళేముందు :

సినిమా ఇంటెర్వల్ వరకు :

ఇంటెర్వల్ నుంచి శుభం వరకు :

సినిమా నుంచి బయటకు వస్తూ :

ఇంటికి వచ్చి సినిమా బావుంటుంది వెళ్ళు అన్నవాడిని

ఇది జరిగిన మరుసటి రోజు సినిమా హాలు వాడు :

Advertisements

3 Responses to “సినిమ అనుభవం!”

 1. ramya Says:

  హ్హ హ్హ హ్హ కరెక్ట్ !

 2. nagamani Says:

  so nice

 3. ravi Says:

  too tooo toooo tooooo toooo toooooo tooooooo toooooooo toooooooooo toooooooooo tooooooooooooooooo toooooooooooooooooooooo toooooooooooooooooooooooooooooooooo

  goood

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: