మహాభారతం,రామాయణం

మహాభారతం మరియు రామాయణం మనకు మాత్రమే సొంతమైన అద్భుతమైన సంపద, ఏమంటారు?
వాటిని చదివిన పుణ్యమే,విన్నా పుణ్యమే! మీరు వినాలనుకుంటే,ఇధిగో ఈ సైట్ కి వెళ్ళండి…
వినండి ఇక్కడ

Advertisements

2 Responses to “మహాభారతం,రామాయణం”

  1. t.sujatha Says:

    నిజమే చాలాబాగా చెప్పారు.

  2. adinaraana kopparthi Says:

    hi………. i am very happy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: