ఈ పాట నచ్చని వాళ్లు ఎవరు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదేమో!

జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏనాడు…

చిత్ర గీత సాహిత్యము ఇక్కడ

చిత్ర గీత సాహిత్యము ఇక్కడ

Advertisements

Tags: , , ,

2 Responses to “ఈ పాట నచ్చని వాళ్లు ఎవరు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదేమో!”

  1. రాఘవ Says:

    థాంకులు.

  2. Srikanth Says:

    This link is for the same song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: